CÁC BƯỚC HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÁC BƯỚC HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Họp hội đồng cổ đông là việc làm cần thiết và quan trọng của công ty cổ phần để bàn bạc các vấn đề trong công ty. Theo quy định của luật doanh nghiệp các cuộc họp hội đồng cổ đông thường niên sẽ diễn ra trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn nhưng không được quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của công ty. Vào các dịp đầu năm các công ty cổ phần thường liên hệ với công ty Luật SLC để được tư vấn các thủ tục pháp lý cũng như trình tự các bước họp hội đồng cổ đông.

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Việc chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên đòi hỏi việc lên kế hoạch kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về mặt thủ tục.

- Đưa ra các quyết định triệu tập họp

           + Quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ

           + Dự thảo chương trình và nội dung cuộc họp

           + Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp

           + Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp

- Lập danh sách cổ đông

           + Lập danh sách cổ đông

           + Cung cấp thông tin và giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông nói trên

- Thông báo cho các cổ đông: Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định

- Quyền của các cổ đông trong việc kiến nghị nội dung, chương trình họp: Phê duyệt nội dung, chương trình họp – Quyền của cổ đông trong việc kiến nghị các vấn đề đưa vào nội dung, chương trình họp.

BƯỚC 2: TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ

- Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu

- Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp ĐHĐCĐ khai mạc cuộc họp, trừ một số trường hợp đặc biệt.

- Cổ đông bầu Chủ toạ cuộc họp ĐHĐCĐ nếu Điều lệ công ty hoặc các tài liệu nội bộ khác không xác định ai là chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ

- Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bầu thư ký cuộc họp để ghi chép nội dung cuộc họp và lập biên bản Bước 6: Cổ đông bầu Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ trình bày nội dung chương trình họp và thể lệ cuộc họp. ĐHĐCĐ thông qua chương trình họp

- Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ công bố bắt đầu thảo luận các vấn đề trong chương trình họp

- Cổ đông biểu quyết cho các vấn đề trong chương trình họp

- Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

- Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ công bố kết quả cuộc họp và các quyết định của

BƯỚC 3: THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Các quyết định của ĐHĐCĐ phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận bao gồm:

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

- Tổ chức lại, giải thể công ty - Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định;

BƯỚC 4: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Công bố thông tin trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ - Chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp ĐHĐCĐ, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ,

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ phải được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc ĐHĐCĐ;

- Các thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày triệu tập họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

- Công bố thông tin sau ngày ĐHĐCĐ: - Trong vòng 24h kể từ khi kết thúc họp ĐHĐCĐ, Công ty phải đồng thời công bố biên bản/biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ trên phương tiện thông tin của SGDCK và trên trang thông tin điện tử của Công ty - Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có).

Hãy liên hệ với công ty luật SLC để được tư vấn miễn phí thủ tục và hồ sơ chuẩn bị để tổ chức họp hội đồng cổ đông.

Công ty Luật TNHH MTV SLC
Địa chỉ: BT16A3-12, Khu Đô Thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Mobile: 0911.688.554
Email: congtyluatslc@gmail.com.
Website: https://slclawfirm.vn