Đăng ký bản quyền game, trò chơi trực tuyến

Thủ tục đăng ký bản quyền game, trò chơi trực tuyến

Tầm quan trọng của việc đăng ký bản quyền game, trò chơi trực tuyến

  • Quyền nhân thân và quyền tài sản chỉ phát sinh khi tác giả được cấp chứng nhận bản quyền
  • Sản phẩm game chỉ được pháp luật bảo hộ khi đã nộp đơn đăng ký
  • Được chuyển nhượng và khai thác game thu lại nguồn lợi vô cùng lớn
  • Được đề nghị cơ quan pháp luật xử lý vi phạm trong trường hợp bên thứ 3 vi phạm bản quyền game mà mình đã đăng ký.

Hồ sơ đăng ký bản quyền game, trò chơi trực tuyến

Để có thể tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả game, trò chơi trực tuyến, chủ sở hữu cần chuẩn bị những giấy tờ, tài liệu sau:

+ Đơn đăng ký

+ Giấy cam đoan của tác giả cam kết nội dung game, trò chơi trực tuyến do chính tác giả sáng tạo ra và không sao chép của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào

+ Quyết định của chủ sở hữu quyết định giao việc cho tác giả sáng tạo ra game, trò chơi trực tuyến;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của tác giả và chủ sở hữu game, trò chơi trực tuyến; (áp dụng chủ sở hữu tác phẩm là cá nhân)

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh, quyết định thành lập (áp dụng chủ sở hữu là pháp nhân)

+ 02 bản in trên Giấy A4 nội dung game, trò chơi trực tuyến và phải được đánh số trang theo số thứ tự, có chữ ký của tác giả

+ 02 bản in đĩa CD có dán mặt ghi rõ tên game, trò chơi trực tuyến và nội dung game, trò chơi trực tuyến được thể hiện trong đĩa CD

+ Thỏa thuận đồng tác giả (trường hợp có nhiều tác giả)

Nộp hồ sơ đăng ký game, trò chơi trực tuyến ở đâu?

Hồ sơ đăng ký bản quyền sẽ được nộp qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Cục bản quyền tác giả tại thành phố Hà Nội.

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền game

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền game, trò chơi trực tuyến là 15 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ đầy đủ và hợp lệ..

Dịch vụ Đăng ký game, trò chơi trực tuyến tại Việt Nam

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết cho việc đăng ký bản quyền game;

– Trực tiếp soạn thảo hồ sơ đăng ký, gửi hồ sơ cho khách hàng qua email hoặc trực tiếp để khách hàng tham khảo và ký hồ sơ đăng ký.

– Trực tiếp nộp nộp hồ sơ tại Cục bản quyền, theo dõi việc xem xét hồ sơ, kịp thời bổ sung và sửa đổi hồ sơ (nếu có)

– Nhận chứng nhận đăng ký bản quyền game, trò chơi trực tuyến và chuyển cho khách hàng tham khảo và lưu giữ.

– Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký bản quyền game theo yêu cầu của khách hàng (nếu có)

Liên hệ hotline để được tư vấn : 0911 688 554

Email:congtyluatslc@gmail.com