QUY TRÌNH CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY

Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy là gì, đó là các câu hỏi mà doanh nghiệp đang quan tâm không biết hàng hóa mình sản xuất ra phải công bố dưới dạng nào mới đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong bài viết này LUẬT SLC sẽ giải đáp thắc mắc đó.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

             Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

          Thông tư 05/VBHN-BKHCN 

II.ĐỊNH NGHĨA CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY

          Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

 Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

III. SỰ KHÁC NHAU GIỮA HỢP CÔNG BỐ HỢP CHUẨN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY

1. Cơ quan ban hành

          Tiêu chuẩn do doanh nghiệp công bố dưới dạng văn bản tự nguyện áp dụng sản phẩm.

          Quy chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, bắt buộc áp dụng.

2. Trình tự công bố

          Trình tự công bố hợp chuẩn

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp chuẩn).

Việc đánh giá hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (bên thứ nhất) thực hiện.

 Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh (sau đây viết tắt là Chi cục).

          Trình tự công bố hợp quy

- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy cho cơ quan chuyên ngành để công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân;

+ Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận (sau đây viết tắt là tổ chức chứng nhận)

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy cho cơ quan chuyên ngành để công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận;

+Sau khi có bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định

+ Đối với sản phẩm, háng hóa sản xuất trong nước:

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy kèm theo bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định cho cơ quan chuyên ngành để được cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy;

+ Sau khi có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

Hãy liên hệ ngay với LUẬT SLC theo số điện thoại  0911.688.554 để được chuyên viên tư vấn giải đáp thắc mắc và tư vấn miễn phí về thủ tục công bố hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố mỹ phẩm, công bố thực phẩm.